Algemene voorwaarden Filva Ballonvaarten

Artikel 1 Toepassingsgebied :

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopsoveréénkomsten die betrekking hebben op door ons te presteren diensten. Door de bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2 Aanbod :

1. De informatie in alle folders en brochures, evenals de gegevens verstrekt door derden gelden louter ter informatieve titel. Alleen de gegevens vermeld op de bestelbonnen en facturen zijn bindend.

2. Bij het uitvoeren van een ballonvaart gaan wij uitsluitend een inspanningsverbintenis aan, d.w.z. de verplichting de uit te voeren vaart naar best vermogen te verrichten. Wij zijn dus nooit gehouden een bepaald resultaat te bereiken in termen van hoogte of afgelegde afstand.

3. De keuze van de warme luchtballon die de vaart uitvoert gebeurt door onze planningsdienst in functie van het totaal aantal passagiers die op een gegeven tijdstip in een bepaalde regio moeten gevaren worden. Bij een reservatie voor grotere aantallen passagiers is het eveneens onze planningsdienst die het aantal warme luchtballonnen bepaalt.

Artikel 3 Informatie vanwege de reiziger :

1. De klant moet ons alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de klant verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt mogen wij deze kosten in rekening brengen.

2. Elke passagier wordt geacht in goede fysieke gezondheid te verkeren en vrij te zijn van enige medische aandoening voor welke ballonvaren een contra-indicatie vormt.

Artikel 4 Reservering via bestelbon & betaling :

1. Elke reservatie zal pas definitief worden beschouwd na bevestiging door onze planningsdienst en na betaling van een voorschot van € 135. Het saldo dient uiterlijk 14 kalenderdagen voor de vaart te worden betaald via overschrijving op onze rekening. Voor boekingen minder dan 14 kalenderdagen voor de vaart dient het volledige bedrag onmiddellijk betaald te worden. Cheques gelden slechts als betaling na hun incassering. Na betaling van de totaalprijs ontvangt de klant één “ticket ” per passagier waarop alle gegevens van de vaart zijn vermeld, of een groepsticket.

2. Bij boeking via een door ons erkend boekingskantoor dient het volledige bedrag onmiddellijk te worden betaald. Eventuele reservatie zal pas als definitief worden beschouwd na bevestiging door onze planningsdienst.

3. Indien het saldo uiterlijk 14 kalenderdagen voor de vaart niet is voldaan, behouden wij ons het recht voor de reservatie te annuleren en de reeds geïnde voorschotten terug te betalen onder afhouding van een bedrag van 35,-€ per passagier als tussenkomst in de reservatie- en dossierkosten.

4.Voor aanvang van de vaart dienen alle openstaande bedragen betaald te zijn, indien u over cadeaubons beschikt dienen deze nog geldig te zijn. Wanneer u een bon van cadeaubox wil gebruiken om mee te varen dient deze volledig ingevuld afgegeven te worden aan de piloot voor de vaart. Indien deze vervallen is zal u niet kunnen meevaren of dient u een som van € 35 te betalen. Wanneer de bon meer dan 6 maand over vervaldatum is dient u zich tot cadeaubox te wenden en kan u pas boeken indien u terug over een geldige bon bezit.

Artikel 5 Telefonische reservatie & betaling :

Bij telefonische reservatie voor maximum 6 passagiers die door ons gevaren worden op een korte termijn na bestelling kan de betaling in contanten geschieden ter plaatse aan de piloot voor het vertrek van de warme luchtballon. Voor telefonische reservaties van meer dan 4 passagiers worden de reservering voorwaarden van artikel 4 in acht genomen. Er wordt niet gevaren als het bedrag niet voor de vaart voldaan is.

Indien u reserveert met een cadeaubon of een cadeaubox bon dient u steeds de bonnummer door te geven.

Artikel 6 Overdraagbaarheid van de boeking :

De passagier kan, voor de aanvang van de vaart, zijn vaart overdragen aan een derde die wel moet voldoen aan alle voorwaarden gesteld aan de overdragende passagier. De overdrager dient ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

Artikel 7 Verbreking van het contract :

De klant kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de klant het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoed hij de schade die wij lijden ten gevolge van de verbreking. de schadevergoeding wordt als volgt bepaald :

– voor annuleringen meer dan 30 dagen voor de vaart : 10 % van de totale som, met een minimum van 35,-€.

– voor annuleringen vanaf 30 dagen t.e.m. 20 dagen voor de vaart : 25% van de totale som.

– voor annuleringen vanaf 19 dagen t.e.m. 10 dagen voor de vaart : 50% van de totale som.

– voor annuleringen vanaf 9 dagen voor de vaart of in geval van niet melding op de afgesproken plaats en tijd 100% van de totale som.

Artikel 8 Opstijgen op een door de klant gevraagd terrein :

Bij het opstijgen op een door de klant aangeduid privé terrein dient hij de geschreven toelating van de eigenaar van het terrein voor het opstijgen van een warme luchtballon voor de vaart aan de piloot te overhandigen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in verband met aangerichte schade aan gewassen en het terrein van de opstijgplaats.

Voor een opstijging in een bebouwde kom of in een CTR dient Filva Ballonvaarten een aanvraag te doen aan het Bestuur der Luchtvaart, deze kost €50 en dienen we 7 dagen op voorhand in te dienen. Voor meer info kan u onze planningsdienst contacteren.

Artikel 9 Bevoegdheid van de piloot :

Al onze piloten beschikken over de nodige vergunningen afgeleverd door het Bestuur der Luchtvaart om op te treden als boordcommandant van een vrije warme luchtballon. Zij nemen autonoom alle beslissingen met het oog op een veilig verloop van de vaart dit omvat :

– de meteorologische voorwaarden

– de aanbevelingen van het Flight Information Center Brussels

– de geschiktheid van de gekozen opstijgplaats in functie van zijn grootte, de windsterkte en de windrichting

– het juiste tijdstip van opstijgen.

Tegen de beslissing van onze piloten is geen verhaal mogelijk.

Artikel 10 Verplaatsing opstijglocatie :

Filva Ballonvaarten behoud zich het recht om de opstijglocatie op de dag van de vaart te verplaatsen in een straal van 30km van de afgesproken locatie.

Deze beslissing wordt genomen door de piloot omdat de meteorologische omstandigheden het niet toelaten om vanop de originele te startlocatie vertrekken.

Een andere reden kan zijn omdat militaire zone’s geopend worden om oefeningen uit te voeren en dan zijn deze gesloten voor de burgerluchtvaart bvb in Tienen en Beauvechain.

Artikel 11 Afgelasting :

1. Indien de vaart omwille van een beslissing zoals vermeld in artikel 9 niet kan plaatsvinden zal de piloot of een afgevaardigde van ons bedrijf de reden van afgelasting mededelen aan de passagier(s). Deze zal dan contact opnemen met onze planningsdienst teneinde een nieuwe datum voor de vaart vast te leggen.

2. Indien op de bestelbon uitdrukkelijk werd vermeld dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de vaart en de datum waarop deze bij de bestelling werd gepland heeft de klant, bij een eerste afgelasting het recht het contract te verbreken. In dit geval zal het volledige bedrag van de vaart worden terugbetaald binnen de 8 werkdagen, eventueel verminderd met de kosten vermeld in punt 3 van dit artikel.

3.Indien, ondanks een telefonische afgelasting op grond van een beslissing zoals vermeld in artikel 9, de klant onze aanwezigheid wenst, zal daarvoor een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ten bedrage van 50,-€ + een verplaatsingsvergoeding a rato van 50 eurocent per km vanaf onze standplaats in Waasmunster.

Artikel 12 Klachtenregeling :

1. Klachten betreffende het verloop van de vaart moeten ons binnen de 3 dagen schriftelijk worden gemeld, indien later zal uw klacht niet worden aanvaard.

2.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of schadebeding wegens afgelasting van een vaart op gemotiveerde beslissing van de piloot.

3.Voor alle geschillen tussen partijen wordt alleen de bevoegdheid van het Vredegerecht te Temse en de Handelsrechtbank te St.-Niklaas erkend.

© copyright Filva Ballonvaarten.

Open chat
1
Hello, how can we help you?